Comenius 2013-2015 About Programme

 Greece-01    UnitedKingdom-01

Πρόγραμμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

Ενέργεια

Πολυμερής σχολικές συμπράξεις Comenius

Τίτλος

«Αυτό που χρειαζόμαστε είναι η Ευρώπη: Ενωμένοι στη διαφορετικότητα»

Περίληψη

Αυτό το πρόγραμμα είναι μια πολυμερής σύμπραξη η οποία περιλαμβάνει 8 λύκεια από 7 διαφορετικές χώρες από τη βόρεια, τη νότια, την κεντρική Ευρώπη και την υπερπόντια Γαλλία. Ο βασικός μας στόχος είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών όσον αφορά τα προσωπικά αποτελέσματα που θα επιτευχθούν χάρη σε δράσεις οι οποίες υποστηρίζουν την ενεργή συμμετοχή τους στα πολιτικά Ευρωπαϊκά δρώμενα, τον διαπολιτιστικό διάλογο και την κοινωνική συνοχή.
 
Από τους μαθητές θα ζητηθεί να συνεργαστούν για να παράξουν υλικό ώστε να καταστεί αυτό το πρόγραμμα επιτυχημένο, καθώς και ερωτηματολόγια για να το αξιολογήσουν, να είναι ανεξάρτητοι σχετικά με τη διαδικασία του να παίρνουν αποφάσεις για να οργανώσουν το κοινωνικό πρόγραμμα της «Ευρωπαϊκής Εβδομάδας», να πάρουν μέρος σε συνεδρίες μέσω Skype, να αναρτούν σχόλια στο edu-blog, στο Facebook και στο e-twinning κάτω από μια κοινά συμφωνημένη netiquette. Οι δραστηριότητες θα αφορούν σε μια διαρκή προσέγγιση δράσης/ αντίδρασης με διαρκή ανατροφοδότηση μεταξύ των εταίρων. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις απόψεις των μαθητών σχετικά με διάφορα θέματα του προγράμματος, έτσι ώστε να είναι έτοιμοι να ακούσουν προσεκτικά τις προσωπικές τους απόψεις και να ολοκληρώσουν τις προτάσεις τους.
 
Μελετώντας και συγκρίνοντας διάφορες στρατηγικές για την αντιμετώπιση  μειονεκτημάτων σε θέματα σχετικά με αναπηρία, κοινωνικο-οικονομικά και πολιτιστικά υπόβαθρα, ίσες ευκαιρίες μεταξύ των φύλων κ.τ.λ. που βρίσκονται σε εξέλιξη σε κάθε σχολείο, η σύμπραξή μας θα συνεισφέρει στη διάδοση των εμπειριών και σε καλύτερες πρακτικές. Οι εταίροι θα μοιραστούν κοινές διαδικασίες και θα αλληλοβοηθιούνται στην επίλυση προβλημάτων. Η κινητικότητα μαθητών και καθηγητών θα τους βοηθήσει να εντρυφήσουν στις διαφορετικές κουλτούρες/ τρόπους ζωής και να δημιουργήσουν νέες φιλίες.
 
Μια τελική έκθεση θα λάβει χώρα σε κάθε σχολείο για να μοιραστούν οι μαθητές και καθηγητές όλα τα υλικά του προγράμματος με το σχολείο και την τοπική κοινότητα, ώστε να εμπλακούν και οι τοπικές και εθνικές οργανώσεις.
 
Πιστεύουμε στο σύνθημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ενωμένοι στη Διαφορετικότητα»: είναι αυτό που αντιπροσωπεύει καλύτερα την ιδέα μας για την Ευρώπη ως ένα κοινό σπιτικό για τους πολίτες της.

 

 

Programme

LIFELONG LEARNING PROGRAMME

Action

Comenius Multilateral school partnerships

Project title

"What we need is Europe: United in Diversity"                  

Summary

This project is a multilateral partnership which involves 8 secondary high schools from 7 countries from north, south, east, central Europe and from overseas. Our main aim is to raise students’ awareness of the personal results they will achieve thanks to actions which support active European citizenship, inter-cultural dialogue and social-cohesion.

Students will be asked to cooperate to produce the material to make the project successful and the questionnaires to evaluate it; be independent in the process of decision-making to organize the social programme of the “European Week”; take part in Skype sessions, post comments in the edu-blog, Facebook, e-twinning after a common agreed netiquette. Our activities will imply a constant action/reaction approach with continuous feed-back between partners. Special attention will be paid on the students’ points of view on the topics of the project, so as to be ready to listen to their personal opinions and meet their suggestions.

By studying and comparing different strategies to overcome disadvantages in areas such as disability, socio-economic and cultural backgrounds, equal opportunities between genders etc that are in action in each partner school, our partnership will contribute to the dissemination of experiences and best practices. Partners will share common procedures and help each other solve problems. Students and teachers' mobility will make them familiar with different cultures/lifestyles and establish new friendship.

A final exhibition will be held to share all project materials with the school and local community at each partner school to involve local and national organizations.

We believe in the EU motto “United in Diversity”: it best represents our idea of Europe as a shared home for its citizens.

 

 


This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author. The Commission can not be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Free business joomla templates